Giấy phép bán buôn rượu

Ngành nghề bán buôn được được hiểu là buôn bán rượu nhập khẩu hoặc rượu sản xuất trong nước. Do...